ไม้อัด MDF กับ HMR ต่างกันอย่างไร

▪ ไม้อัดทั่วไปคือ ไม้ที่เฉือนเป็นชิ้นบางๆ วางสลับกัน น าไปติดกาวและเชื่อมต่อกันแล้วจึงอบด้วยความร้อนสูง เพื่อให้ได้แผ่นไม้อัดที่มีความ
เรียบเนียนแข็งแรงทนทาน โดยความสวยงามของแผ่นไม้อัดที่ได้นั้นจะขึ้นอยู่กับเกรดของแผ่นไม้อัด
▪ ลักษณะเด่นของไม้อัด คือ มีลาดลายไม้ที่สวยงามและมีไม้หลายชนิดให้เลือก แต่ที่นิยมในตลาดซื้อขายจะเป็ นไม้อัดสักและไม้อัดยาง มี
ความหนาของไม้ตั้งแต่ 4-20 มม. ให้เลือกใช้งาน
▪ ข้อเสียของไม้อัด เนื้องจากเป็ นแผ่นไม้ที่เนื้อไม้ละเอียดท าให้เวลาตัดออกมาจะเกิดการบิ่น ไม้เป็ นขุยและไม่ค่อยเรียบ
▪ การใช้งาน ไม้อัดสามารถใช้งานได้ทั้งงานพ่นสี งานปิ ดผิวลามิเนต แต่จะไม่สามารถใช้งานในพื้นที่เปี ยกและมีความชื้นสูงอย่างภายใน
ห้องน ้าได้เนื่องจากไม้อัดจะเกิดอาหารบวมและเปื่ อยยุ่ยได้
▪ ราคา ไม้อัดมีหลากหลายราคาโดยจะเริ่มต้นที่ 300 ขึ้นไป โดยขึ้นอยู่กับลวดลายและชนิดของไม้ที่เลือกใช้งาน

▪ ไม้ MDF คือ ไม้ยูคาลิปตัส หรือไม้ยางพารา น ามาผสมกับกาวสังเคราะห์ แล้วจึงอัดเป็ นแผ่นโดยกรรมวิธีแห้ง คืออัดด้วยความร้อน
เพื่อให้เกิดความยึดเหนี่ยวระหว่างเส้นใยจนเป็ นเนื้อเดียวกันโดยมีกาวเป็ น ตัวช่วยประสาน โดยมีความหนาแน่นสูง มีผิวเนื้อในละเอียด
เป็ นเนื้อเดียวกันตลอดทั่วทั้งแผ่น
▪ ลักษณะเด่นของไม้ MDF คือ มีความเรียบของแผ่นค่อนข้างสูง ผิวเนื้อละเอียด เหมาะกับการใช้งานสีพ่นที่ต้องการผิวเรียบเนียน
มีความหนาของไม้ตั้งแต่ 3-25 มม. ให้เลือกใช้งาน
▪ ข้อเสียของไม้MDF คือ เนื่องจากตัววัสดุท ามาจากเศษไม้และขี้เลื่อย จึงไม่ค่อยมีความแข็งแรงและทนทานมากนัก และเมื่อโดนความชื้น
หรือเปี ยกน ้าวัสดุก็จะเกิดความเสียหายทันที จึงไม่เหมาะกับงานที่อยู่ในพื้นที่เปี ยกชื้นอย่างเช่นในห้องน ้าและห้องครัว
▪ การใช้งาน ไม้สามารถใช้งานได้ทั้งงานพ่นสี งานปิ ดผิวลามิเนต แต่จะไม่สามารถใช้งานในพื้นที่เปี ยกและมีความชื้นสูงอย่างภายในห้องน ้า
ได้เนื่องจากไม้อัดจะเกิดอาหารบวมและเปื่ อยยุ่ยได้ง่ายกว่าไม้อัดทั่วไปและไม้ HMR
▪ ราคา ไม้อัดมีหลากหลายราคาโดยจะเริ่มต้นที่ 400 ขึ้นไป

▪ ไม้ HMR หรือชื่อเต็มคือ High Moisture Resistance Board คือวัสดุไม้กันชื้น ซึ่งมีกรรมวิธีในการผลิตแบบเดียวกันกับ MDF เลยครับ
แตกต่างกันแค่ HMR จะเพิ่มในส่วนของสารกันชื้นเข้าไปในขั้นตอนบีบอัด ท าให้เนื้อไม้มีสีเขียวซึ่งเป็ นจุดเด่นของไม้ชนิดนี้เลยครับ เรียก
ง่ายๆ ว่าเจ้าวัสดุ HMR นี้คือ MDF แบบอัพเกรดขึ้นมาครับ ท าให้มีความแข็งกว่าเดิม เหนียวกว่าเดิม สามารถทนน ้าได้ดีกว่าเดิมและกัน
ชื้นได้ดีกว่าเดิม ที่คงเดิมคือน ้าหนักที่ยังคงเบาอยู่เช่นเดิมนั้นเอง
▪ ลักษณะเด่นของไม้ HMR คือ มีความเรียบของแผ่นค่อนข้างสูง ผิวเนื้อละเอียด น ้าหนักเบา สามารถรับน ้าหนักได้สูง สามารถเซาะร่อง
หรือฉลุลวดลายต่างๆได้ง่ายและออกมาเรียบร้อยง่ายต่อการท าสีหรือปิ ดผิวด้วยลามิเนต และยังมีคุณสมบัติทนความชื้นอีกด้วย
▪ ข้อเสียของไม้HMR คือ เนื่องจากตัววัสดุท ามาจากเศษไม้และขี้เลื่อย คล้ายกับไม้ MDF จึงอาจจะมีการเปื่ อยยุ่ยได้บ้าง แต่ยังคุณภาพสูง
กว่าไม้ MDF เนื่องจากกรมวิธีการผลิตมีการใช้กาวชนิดพิเศษที่ทนความชื้นได้มากกว่าไม้อื่นๆถึง 30%
▪ การใช้งาน ไม้สามารถใช้งานได้ทั้งงานพ่นสี งานปิ ดผิวลามิเนต และสามารถใช้งานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ได้เป็ นอย่าง เป็ นที่นิยมในยุค
ปัจจุบัน มีคุณภาพที่เหมาะสมกับราคา
▪ ราคา ไม้ HMR มีหลากหลายราคาโดยจะเริ่มต้นที่ 300 ขึ้นไป

Visitors: 192,769