ขนิดของ วอลเปเปอร์ ใน งานบิ้วอิน

ขนิดของ วอลเปเปอร์

 

Duplex Wallpaper
• วอลเปเปอร์ชนิดกระดาษเป็นวัสดุบุผนังที่ผลิตจากกระดาษพิมพ์ลายอย่างเดียว ไม่ได้เคลือบหน้า หรือเพียง
เคลือบมันบางๆ ที่ผิวหน้าเท่านั้น ไม่เหมาะติดในห้องที่มีความชื้นหรือเปียก

Vinyl Wallpaper
• วอลเปเปอร์ที่ใช้วัสดุบุผนังที่ผลิตจากกระดาษเคลือบผิวหน้า (Surface) ด้วยสารประเภทไวนิลพิมพ์สี และใช้การ
กดลาย (Emboss) เพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆ ในบางชนิดมีการท ารีจิสเตอร์ (Register) เพื่อเพิ่มเส้นของ
ลวดลายต่างๆ ให้กับวอลเปเปอร์โดยมีลักษณะผิวหน้ามันและผิวแบบด้าน
• ไวนิลเป็นชนิดวอลเปเปอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะสามารถเช็ดท าความสะอาดได้ด้วยน้ า ดูแลรักษาง่าย
ไม่เป็นที่เกาะของฝุ่นละออง เหมาะกับการแต่งคอนโดผนังห้องทั่วไป แต่เมื่อเวลาผ่านไป สีและลวดลายอาจจางเร็ว
เมื่อเจอแสงแดดบ่อยๆ

Foam Wallcovering
• เป็นวัสดุบุผนังชนิดหลังกระดาษ (Paper Back) เคลือบผิวหน้าด้วยสารพีวีซี (PVC) หรือโฟมพิมพ์สีแล้วท า
การอบนูนเพื่อให้เป็นลวดลาย ลักษณะเด่น คือ จะมีลวดลายที่ลึกเด่นชัด มีความหนานุ่ม และสามารถท าความ
สะอาดได้ง่ายพอสมควร เหมาะส าหรับติดตั้งในที่ที่ไม่มีฝุ่นมาก เช่น ห้องนอน ห้องปรับอากาศ สามารถบดบังความ
ไม่เรียบร้อยของผนังได้ดี นอกจากนี้ยังมีน้ าหนักเบากว่าประเภทอื่นจึงสามารถติดบนเพนดานได้ดี

Non-Woven Wallpaper

• นวัตกรรมใหม่ที่ผลิตจากเส้นใยเซลลูโลส มีน้ าหนักเบา ติดตั้งง่ายกว่ากระดาษทนทานมากกว่าในด้านความเหนียว
ฉีกขาดยากสามารถระบายความชื้นได้ดีกว่ากระดาษ คุณสมบัติ คือ ลอกออกง่ายส าหรับการเปลี่ยนวอลเปเปอร์
(Repealable) ใหม่ และลดปริมาณการท าลายสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องใช้เยื่อไม้จากป่าสนในการท าวัตถุดิบ แต่
เป็นเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดยุโรป อีกทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มมาก
ขึ้นในตลาดโลก

Photo Wall
• วอลเปเปอร์ชนิดภาพวิว คือกระดาษติดผนังที่พิมพ์เอาลวดลายหรือรูปภาพที่ถ่ายจากธรรมชาติหรือภาพเขียน
ภาพถ่าย มีลักษณะเป็นภาพเดียวทั้งผนัง เช่น ภาพบรรยากาศเมือง ภาพวิวธรรมชาติ ภาพบุคคล เป็นต้น

Visitors: 192,765