การเลือกใช้ไฟในการตกแต่งบิ้วอิน

การเลือกใช้ไฟแสงสว่าง กับการตกแต่งบิ้วอิน

 

ไม่ว่าจะการตกแต่งแบบไหน สไตล์ใดล้วนคงต้องให้ความส าคัญกับการประดับประดาแสงไฟ แม้ว่าส่วนน้อยที่แสงไฟจะถูกใช้เวลากลางวัน แต่ก็ไม่สามารถที่
จะละเลยได้เลย เพราะการเลือกใช้ดวงไฟก็เป็นการตกแต่งบ้านในแบบหนึ่งที่จะให้ความสวยงามในเวลากลางวัน และถูกลักษณะ รวมถึงความปลอดภัยในเวลากลางคืน
เมื่อแสงไปต้องคู่กับการตกแต่งแล้ว การออกแบบให้ตรงตามใจผู้อยู่ควบคู่กับความสวยงามย่อมต้องเกิด ดังนั้นเรามาเรียนการตกแต่งด้วยแสงไฟ กันนะครับ

จริงๆแล้วระบบการให้แสงไฟนั้นมีด้วยกันสองระบบ อย่างแรกก็คือ ระบบให้แสงไฟหลัก ซึ่งเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้มากนัก เพราะเป็นระบบไฟส่องสว่างที่เป็น
พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับทุกบ้านอยู่แล้ว ทางด้านนี้นักออกแบบจะค านวณดวงไฟและแสงสว่างจากกิจกรรมและฟังก์ชั่นของห้องนั้นๆเป็นหลัก แต่ระบบให้แสงไฟรอง จะ
ประดับประดาเพื่อให้เกิดความสวยงาม สบายตา และสร้างอารมณ์ความรู้สึกของห้องนั้นเป็นไปในสิ่งที่เราต้องการ เช่น อยากให้ห้องนั้นอยู่แล้วเกิดความอบอุ่น หรืออยู่ห้อง
นั้นแล้วมีความกระตือรือร้นที่จะท างาน เป็นต้น ซึ่งระบบให้แสงไฟรองจะแบ่งย่อยส าหรับการตกแต่งได้ออกเป็น 5 ประเภทครับ

Accent Lighting
แสงสว่างแบบส่องเน้น (Accent Lighting) แสงเน้นเน้นแสงบนพื้นที่หรือวัตถุเฉพาะ มักใช้เพื่อเน้นงาน
ศิลปะหรือสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ไฟเน้นเสียงประเภททั่วไป ได้แก่ โคมติดผนัง ไฟสปอร์ตไลท์ไฟแบบฝัง ไฟคบเพลิง
หรือไฟราง แสงที่สว่างกว่าจากโคมไฟเน้นสร้างความน่าสนใจให้กับห้อง ไฟเน้นยังอาจน าไปใช้ในการใช้งานจริง
เพื่อส่องแสงบนบันได เช่น ในโรงภาพยนตร์ เป็นต้น

Effect Lighting
แสงสว่างแบบเอฟเฟค (Effect Lighting) คือ แสงเพื่อสร้างบรรยากาศที่น่าสน ใจแต่ไม่ได้สองเน้นวัตถุเพื่อ
เรียกร้องความสนใจ เช่นโคมที่ติดตั้งที่เพดานเพื่อสร้างรูปแบบของแสง ที่กำแพงเป็นต้น

Decorative Lighting
Decorative Lighting เป็นแสงที่มาจากโคมไฟหรือหลอดไฟที่มีสีสัน โดยแสงตกแต่งท าหน้าที่สร้างจุดสนใจ
ภายในห้อง โดยส่วนใหญ่การออกแบบจะน าคุณลักษณะของแสงสะท้อน (Indirect Light) มาใช้ในการออกแบบ
เพื่อให้สภาพแสงมีความอ่อนนุ่ม ไม่แยงตา โดยใช้นิยมใช้คือ ไฟในหลืบฝ้าเพดาน หรือไฟย้อมผนังตกแต่ง

Architectural Lighting

Architectural Lighting แต่บางทีก็เรียกว่า Structural Lighting เป็นการให้แสงสว่างเพื่อให้สัมพันธ์
กับงานทางด้านสถาปัตยกรรม เช่น การให้แสงไฟจากหลืบ การให้แสงจากบังตา หรือ จากการให้แสงจากที่ซ่อนหลอด

Mood Lighting
Mood Lighting แสงสว่างตามอารมณ์ แสงสว่างประเภทนี้ไม่ใช่เทคนิคการให้แสงพิเศษแต่อย่างใด แต่อาศัย
การใช้สวิตซ์หรือตัวหรี่ไฟเพื่อสร้างบรรยากาศของแสงให้ได้ระดับความส่องสว่างตามการใช้งานที่ต้องการ

 

Visitors: 192,772